اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره نام نماینده اشخاص حقوقی سمت
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان آقای سعید شیرزادی رئیس هیأت مدیره
شرکت عملیات اکتشاف نفت آقای حسین سیل سپور مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت هواپیمایی کارون آقای داوود رزاقی عضو هیأت مدیره
شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف آقای امراله ابراهیمی کهریزسنگی عضو هیأت مدیره
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی عضو هیأت مدیره
فهرست