اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره نام نماینده اشخاص حقوقی سمت
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) آقای علی قلی پور رئیس هیأت مدیره
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان آقای حسین سیل سپور مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) آقای بهنام امین رستمکلائی عضو هیأت مدیره
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) خانم مریم گل محمدی عضو هیأت مدیره
شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف (سهامی خاص) خانم المیرا نجف تومرایی عضو هیأت مدیره