بزرگترین طرح پیش‌فروش برای دهه فجر

بزرگترین طرح پیش‌فروش برای دهه فجر در راه است

شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد به‌مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، بزرگترین طرح پیش‌فروش تاریخ این شرکت را اجرایی نماید. با عنایت به فرا رسیدن ایـام الله دهـه مبـارک فجـر شـرکت ایـران خـودرو در نظـر دارد تعـداد قابـل‌تـوجهی از محصــولات خــود را بــه‌روش پــیش‌فــروش ویــژه متقاضــیان عادی، قــانون جــوانی جمعیــت و جــایگزینی خودروهای فرسوده عرضه نماید.

متقاضیان ضـمن حصـول اطمینـان از احـراز شـرایط عمـومی ثبـت‌نـام مـی‌بایسـت نسـبت بـه افتتـاح حساب وکالتی نزد بانکهای عامـل کـه معرفـی خواهـد شـد اقـدام و بـه‌میـزان مبلغـی کـه در بخشـنامه تعیین می‌گردد موجودی حسـاب وکـالتی خـود را تکمیـل نماینـد.

شـایان ذکـر اسـت افتتـاح حسـاب وکـالتی صرفاً مختص بـه متقاضـیان عـادی است و شـامل متقاضـیان قـانون جـوانی جمعیـت و جـایگزینی خودروهـای فرسوده نمی‌باشد.

شرایط جدید خریداران خودرو اعلام شد.

در اطلاعیه‌های بعـدی ضـمن معرفـی محصـولات، فرآیند کامـل افتتـاح حسـاب وکالتی، بانکهـای عامـل و سـایر توضیحات مربوط به بخشنامه پیش‌فروش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نوشتهٔ پیشین
خرید خودرو لیزینگی (معایب و مزایا)
نوشتهٔ بعدی
غول‌های اقتصاد ایران